Ομάδες-στόχος

Οι βασικές ομάδες-στόχος στους οποίους απευθύνεται το εν λόγω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι:

Κατεύθυνση Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση Ποιότητας

Α. Οι επαγγελματίες του χώρου (διοικητικά ή/και επιστημονικά στελέχη που δραστηριοποιούνται σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή σε φορείς σχετικούς με ανώτατη εκπαίδευση, όπως π.χ. ΑΔΙΠ, ΕΣΥΠ, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΚΥ αλλά και Υπουργείο Παιδείας) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν και θεωρητικές βάσεις σε θέματα πολιτικής ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και εν γένει να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και τις γνώσεις τους σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς. Ειδικότερα, η κατεύθυνση θέλει να εκπαιδεύσει ειδικούς σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και διασφάλισης ποιότητας.

Β. Nέοι πτυχιούχοι διαφόρων ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο προκειμένου είτε να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία συνεχίζοντας για διδακτορικές σπουδές με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές είτε να αποκτήσουν συναφείς προοπτικές απασχόλησης ως επαγγελματίες του χώρου δεδομένου ότι δημιουργούνται ολοένα και περισσότερες ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη σε νέες δομές και νέους φορείς εντός και εκτός ανωτάτων ιδρυμάτων (π.χ. φορείς κυβερνητικής πολιτικής, φορείς διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας, φορείς εκπαιδευτικού σχεδιασμού, αντίστοιχες αλλά και λοιπές καινοτόμες δομές στο εσωτερικό των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, όπως είναι να γραφεία σταδιοδρομίας, στήριξης της φοίτησης και της διδασκαλίας, κλπ.).

Κατεύθυνση Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Α. Εν ενεργεία ή/και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα ήθελαν να εξειδικευτούν σε θέματα που αφορούν τη θεωρητική και πρακτική συζήτηση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του εκπαιδευτικού και τις προϋποθέσεις συγκρότησής του (εκπαίδευση: αρχική και διά βίου). Στόχος είναι η σύνδεση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς συζητήσεις στην προοπτική διαμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η κατεύθυνση θέλει να εκπαιδεύσει ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, δημιουργώντας μια κρίσιμη μάζα εκπαιδευτικών που θα μπορούν να διαπραγματεύονται ορθολογικά και σύγχρονα της προϋποθέσεις της επιστημονικής τους ταυτότητας, της εργασιακής τους ανάπτυξης και αυτονομίας.

Β. Νέοι πτυχιούχοι διαφόρων ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο προκειμένου είτε να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία συνεχίζοντας για διδακτορικές σπουδές με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές είτε να αποκτήσουν συναφείς προοπτικές απασχόλησης ως επαγγελματίες με επιστημονική συγκρότηση του χώρου δεδομένου ότι οι τρέχουσες εξελίξεις δημιουργούν προϋποθέσεις ριζικού ανασχηματισμού του εκπαιδευτικού της σχολικής εκπαίδευσης τόσο σε επιστημονικό όσο και σε εργασιακό επίπεδο.