Α. Κατεύθυνση Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση Ποιότητας

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • Διαπραγματεύονται αναλυτικά, κριτικά και συγκριτικά θέματα που αφορούν τον ΕΧΑΕ και το ελληνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΣΑΕ) τόσο ως προς τη συγκρότησή τους όσο και την ανάπτυξή τους.
 • Επιχειρηματολογούν για διάφορες επιμέρους πτυχές τόσο του ΕΧΑΕ όσο και του (ΕΣΑΕ) διακρίνοντας συγκλίσεις και αποκλίσεις.
 • Διατυπώνουν ορθολογικά επιχειρήματα για τη σχέση του ΕΧΑΕ με την αγορά εργασίας.
 • Συζητούν κριτικά για την ιστορική πορεία συγκρότησης του ΕΣΑΕ.
 • Διαπραγματεύονται και να επιχειρηματολογούν πάνω στον στρατηγικό σχεδιασμό, τις αρχές του και τα μοντέλα του.
 • Να συνδέουν και να εξηγούν το ρόλο του στρατηγικού σχεδιασμού στον ΕΧΑΕ.
 • Να συγκρίνουν και να προσεγγίζουν κριτικά τη θέση της Ελλάδας στον ΕΧΑΕ σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό.
 • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αλλά και να εξηγούν το εργαλείο της τεχνικής SMART.
 • Διαπραγματεύονται και να επιχειρηματολογούν πάνω στη διασφάλιση ποιότητας, τις μορφές της και τα είδη της.
 • Να συνδέουν και να εξηγούν το ρόλο της διασφάλισης ποιότητας στον ΕΧΑΕ.
 • Να συγκρίνουν και να προσεγγίζουν κριτικά τη θέση της Ελλάδας στον ΕΧΑΕ σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας.
 • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αλλά και να εξηγούν το εργαλείο της SWOT analysis.
 • Να ανακαλούν και να παραθέτουν μεθόδους και τεχνικές έρευνας.
 • Να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να υποδεικνύουν μεθόδους και τεχνικές έρευνας.
 • Να χειρίζονται και να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές έρευνας.
 • Να αντιπαραθέτουν, να εξηγούν και να επιχειρηματολογούν πάνω σε ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές.
 • Να μπορούν να κατανοήσουν την λογική των ποσοτικών και των ποιοτικών μεθόδων έρευνας.
 • Να μπορούν να εξηγήσουν γιατί η μεθοδολογία έρευνας που επέλεξαν είναι κατάλληλη.
 • Να μπορούν να διακρίνουν γιατί και πότε χρησιμοποιούνται και οι δύο τύποι έρευνας.

 

Β. Κατεύθυνση Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • Διαπραγματεύονται αναλυτικά, κριτικά και συγκριτικά θέματα που αφορούν τον ΕΧΑΕ και το ελληνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΣΑΕ) τόσο ως προς τη συγκρότησή τους όσο και την ανάπτυξή τους.
 • Επιχειρηματολογούν για διάφορες επιμέρους πτυχές τόσο του ΕΧΑΕ όσο και του (ΕΣΑΕ) διακρίνοντας συγκλίσεις και αποκλίσεις.
 • Διατυπώνουν ορθολογικά επιχειρήματα για τη σχέση του ΕΧΑΕ με την αγορά εργασίας.
 • Συζητούν κριτικά για την ιστορική πορεία συγκρότησης του ΕΣΑΕ.
 • Να επιχειρηματολογούν πάνω στην ιστορική ανάπτυξη του θεσμού «πανεπιστήμιο».
 • Να διαπραγματεύονται την ιστορική πορεία του ελληνικού πανεπιστημίου.
 • Να αναλύουν τις κοινωνικές διαστάσεις του πανεπιστημίου.
 • Να συνδέουν το πανεπιστήμιο με άλλες παγκόσμιες προτεραιότητες.
 • Να προσεγγίζουν κριτικά τη συγκρότηση οράματος και αποστολής του πανεπιστημίου.
 • Να διαπραγματεύονται το ζήτημα της διεθνοποίησης.
 • Αναλύουν και να επιχειρηματολογούν κριτικά πάνω στην ιστορία του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού με βάση τη διεθνή και την ελληνική εμπειρία.
 • Διαπραγματεύονται και να προσεγγίζουν συνδυαστικά την ιστορία της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα.
 • Εξηγούν και να παρουσιάζουν με τρόπο συνθετικό το διακύβευμα και τις προκλήσεις των ΠΠΤ.
 • Μπορούν να συμμετέχουν ορθολογικά και δημιουργικά στην τρέχουσα συζήτηση για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών τόσο στην αρχική όσο και στη συνεχιζόμενη μορφή της.
 • Τεκμηριώνουν τη σημασία της πρακτικής άσκησης και να ερμηνεύουν την αξία της.
 • Τοποθετηθούν εμπεριστατωμένα πάνω στο ζήτημα της επαγγελματικής ανάπτυξης και της αυτονομίας των εκπαιδευτικών.
 • Διαπραγματεύονται θα θέματα διά βίου μάθησης και του ρόλου των εκπαιδευτών ενηλίκων.
 • Να ανακαλούν και να παραθέτουν μεθόδους και τεχνικές έρευνας.
 • Να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να υποδεικνύουν μεθόδους και τεχνικές έρευνας.
 • Να χειρίζονται και να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές έρευνας.
 • Να αντιπαραθέτουν, να εξηγούν και να επιχειρηματολογούν πάνω σε ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές.
 • Να μπορούν να κατανοήσουν την λογική των ποσοτικών και των ποιοτικών μεθόδων έρευνας.
 • Να μπορούν να εξηγήσουν γιατί η μεθοδολογία έρευνας που επέλεξαν είναι κατάλληλη.
 • Να μπορούν να διακρίνουν γιατί και πότε χρησιμοποιούνται και οι δύο τύποι έρευνας.