• Το Δ.Δ.ΠMΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ”. Ο τίτλος του ΔΜΣ στην αγγλική γλώσσα είναι .HIGHER EDUCATION POLICY: THEORY AND PRAXIS (MaHep), ενώ στην γαλλική γλώσσα είναι POLITIQUE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR: THÉORIE ET PRAXIS.
 • Το Δ.Δ.ΠΜΣ έχει δύο ειδικεύσεις:
  1. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση Ποιότητας
  2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών.
 • Η χρονική διάρκεια του MaHep είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα ή 60 ECTS. Η μέγιστη διάρκεια τέσσερα (4) εξάμηνα.
 • Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή.
 • Το MaHep υλοποιείται εξ αποστάσεως. Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων είναι η Πάτρα και το Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τρεις Θεματικές Ενότητες το πρώτο εξάμηνο, κάθε μια αντιστοιχεί σε 9 ECTS ήτοι συνολικά 27 ΠΜ/ECTS και ένα σεμινάριο επιστημονικού προβληματισμού (Colloquium) που αντιστοιχεί σε 3 ΠΜ/ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο αφορά τη διπλωματική εργασία.
 • Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:


  Ειδίκευση: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση Ποιότητας

  Α’ εξάμηνο
  ΘΕ 1: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ECTS)
  ΘΕ 2: Στρατηγικός Σχεδιασμός (9 ECTS)
  ΘΕ 3: Διασφάλιση Ποιότητας (9 ECTS)
  Colloquium (3 ECTS)
  Β’εξάμηνο
  Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

  Ειδίκευση: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
  Α’ εξάμηνο

  ΘΕ 1: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ECTS)
  ΘΕ 2: Ιστορικό πλαίσιο – Κοινωνική Διάσταση ΑνώτατηςΕκπαίδευσης (9 ECTS)
  ΘΕ 3: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Θεωρία και Πράξη (9 ECTS).
  Colloquium (3 ECTS)
  Β’εξάμηνο
  Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)