• Το Δ.Δ.ΠMΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ”. Ο τίτλος του ΔΜΣ στην αγγλική γλώσσα είναι .HIGHER EDUCATION POLICY: THEORY AND PRAXIS (MaHep), ενώ στην γαλλική γλώσσα είναι POLITIQUE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR: THÉORIE ET PRAXIS.
  • Το Δ.Δ.ΠΜΣ έχει δύο ειδικεύσεις:
    1. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση Ποιότητας
    2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών.
  • Η χρονική διάρκεια του MaHep είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα ή 60 ECTS. Η μέγιστη διάρκεια τέσσερα (4) εξάμηνα.
  • Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή. Το MaHep υλοποιείται εξ αποστάσεως. Προϋπόθεση απόκτησης πτυχίου είναι η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
  • Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τρεις Θεματικές Ενότητες το πρώτο εξάμηνο, κάθε μια αντιστοιχεί σε 9 ECTS ήτοι συνολικά 27 ΠΜ/ECTS και ένα σεμινάριο επιστημονικού προβληματισμού (Colloquium) που αντιστοιχεί σε 3 ΠΜ/ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο αφορά τη διπλωματική εργασία. Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας διεξάγεται σεμινάριο μεθοδολογίας έρευνας το οποίο χρεώνεται με 5 ECTS.
  • Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:

Ειδίκευση: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση Ποιότητας
Α’ εξάμηνο
ΘΕ 1: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ECTS)
ΘΕ 2: Στρατηγικός Σχεδιασμός (9 ECTS)
ΘΕ 3: Διασφάλιση Ποιότητας (9 ECTS)
Colloquium (3 ECTS)
Β’εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)(25 ECTS η διπλωματική εργασία + 5 ECTS η
μεθοδολογία έρευνας).

Ειδίκευση: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
Α’ εξάμηνο

ΘΕ 1: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ECTS)
ΘΕ 2: Ιστορικό πλαίσιο – Κοινωνική Διάσταση ΑνώτατηςΕκπαίδευσης (9 ECTS)
ΘΕ 3: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Θεωρία και Πράξη (9 ECTS).
Colloquium (3 ECTS)
Β’εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)(25 ECTS η διπλωματική εργασία + 5 ECTS η
μεθοδολογία έρευνας).