Πρόγραμμα Σπουδών

Το Δ.Δ.ΠMΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην .ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ.. Ο τίτλος του ΔΜΣ στην αγγλική γλώσσα είναι .HIGHER EDUCATION POLICY: THEORY AND PRAXIS (MaHep), ενώ στην γαλλική γλώσσα είναι POLITIQUE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR: THÉORIE ET PRAXIS.


Το Δ.Δ.ΠΜΣ έχει δύο ειδικεύσεις:
1. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση Ποιότητας
2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών.


Η χρονική διάρκεια του MaHep είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα ή 60 ECTS. Η
μέγιστη διάρκεια τέσσερα (4) εξάμηνα.


Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή. Το MaHep υλοποιείται εξ αποστάσεως. Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων είναι η Πάτρα και το Πανεπιστήμιο Πατρών.


Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τρεις Θεματικές Ενότητες το πρώτο εξάμηνο, κάθε μια αντιστοιχεί σε 9 ECTS ήτοι συνολικά 27 ΠΜ/ECTS και ένα σεμινάριο επιστημονικού προβληματισμού (Colloquium) που αντιστοιχεί σε 3 ΠΜ/ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο αφορά τη διπλωματική εργασία.


Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:


Ειδίκευση: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση Ποιότητας


Α’ εξάμηνο
ΘΕ 1: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ECTS)
ΘΕ 2: Στρατηγικός Σχεδιασμός (9 ECTS)
ΘΕ 3: Διασφάλιση Ποιότητας (9 ECTS)
Colloquium (3 ECTS)


Β’ εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)


Ειδίκευση: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών


Α’ εξάμηνο
ΘΕ 1: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ECTS)
ΘΕ 2: Ιστορικό πλαίσιο - Κοινωνική Διάσταση ΑνώτατηςΕκπαίδευσης (9 ECTS)
ΘΕ 3: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Θεωρία και Πράξη (9 ECTS).
Colloquium (3 ECTS)


Β’ εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)