Πρόγραμμα Σπουδών

1. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS). Οι 60 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δύο διδακτικών εξαμήνων (ανά 30 ΠΜ−ECTS σε κάθε εξάμηνο), ενώ οι υπόλοιπες 30 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στην μεταπτυχιακή διατριβή. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3374/2005.

2. Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή.

3. Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκληρο το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελληνική και σε ξένη γλώσσα (αγγλική ή/και γαλλική), μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής.

 4.Μέρος του προγράμματος (ως το 35%) μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως (Ν.4485/2017, άρθρο 30, παρ. 3).

 5. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα τρεις υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (ΘΕ)οι οποίες αντιστοιχούν σε 27 ΠΜ−ECTS συνολικά και ένα σεμινάριο επιστημονικού προβληματισμού (Colloquium) που αντιστοιχεί σε 3 ΠΜ-ECTS.

 6. Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:

1ο εξάμηνο

- ΘΕ 1. Αξίες, Γνώσεις, Αποστολή της Ανώτατης Εκπαίδευσης: Κοινωνικές και Ιστορικές Διαστάσεις (9 ΠΜ-ECTS)

- ΘΕ 2. Μεθοδολογία Έρευνας (9 ΠΜ-ECTS) (η ΘΕ περιλαμβάνει πρακτική άσκηση)

- ΘΕ 3. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ΠΜ-ECTS)

- 1o Colloquium (3 ΠΜ-ECTS).

2o εξάμηνο

- ΘΕ 4. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (9 ΠΜ-ECTS) (η ΘΕ περιλαμβάνει πρακτική άσκηση)

- ΘΕ 5. Διακυβέρνηση και Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ΠΜ-ECTS) (η ΘΕ περιλαμβάνει πρακτική άσκηση)

- ΘΕ 6. Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ΠΜ-ECTS)

- 2oColloquium (3 ΠΜ-ECTS).

3o εξάμηνο

- Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή (30 ΠΜ-ECTS).

 

7. Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να γίνεται με αποφάσεις των Συγκλήτων των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων ύστερα από πρόταση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής.