Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS) και η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων τα οποία ακολουθούνται από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

Οι 60 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δύο διδακτικών εξαμήνων (ανά 30 ΠΜ−ECTS σε κάθε εξάμηνο), ενώ οι υπόλοιπες 30 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στην μεταπτυχιακή διατριβή. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3374/2005.

  • Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή.
  • Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκληρο το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελληνική και σε ξένη γλώσσα (αγγλική ή/και γαλλική), μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.
  • Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει σε κάθε εξάμηνο δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) οι οποίες αντιστοιχούν σε 20 ΠΜ-ECTS συνολικά, και δύο ΘΕ επιλογής οι οποίες αντιστοιχούν σε 6 ΠΜ-ECTS εκάστη και από τις οποίες οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν τη μία. Η κατανομή των ΘΕ σε εξάμηνα, η διάκρισή τους σε υποχρεωτικές και επιλογής και η αντιστοίχισή τους σε ΠΜ ECTS έχουν ως εξής:

1ο εξάμηνο

Α. Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες

1. Φιλοσοφία, αξίες, αποστολή και ιστορία του πανεπιστημίου (10 ΠΜ-ECTS)

2. Το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (10 ΠΜ-ECTS)

Β. Θεματικές Ενότητες επιλογής από τις οποίες επιλέγεται υποχρεωτικά η μία

1. Διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (6 ΠΜ-ECTS)

2. Μεθοδολογία έρευνας (6 ΠΜ-ECTS)

2ο εξάμηνο

Α. Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες

1. Διακυβέρνηση και διοίκηση στην ανώτατη εκπαίδευση (8 ΠΜ-ECTS)

2. Η εκπαιδευτική διάσταση της αποστολής της ανώτατης εκπαίδευσης: Διδασκαλία και μάθηση (12 ΠΜ-ECTS)

Β. Θεματικές Ενότητες επιλογής από τις οποίες επιλέγεται υποχρεωτικά η μία

1. Η ερευνητική διάσταση της αποστολής της ανώτατης εκπαίδευσης: Έρευνα και ανώτατη εκπαίδευση (6 ΠΜ-ECTS)

2. Η κοινωνική διάσταση της αποστολής της ανώτατης εκπαίδευσης: Πανεπιστήμιο και κοινωνία (6 ΠΜ-ECTS).

Επίσης, κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει και ένα σεμινάριο επιστημονικού προβληματισμού ή σεμινάριο ενημέρωσης, ανάλυσης και διαλόγου (colloquium) που αντιστοιχεί σε 4 ΠΜ-ECTS.Τα δύο colloquia περιλαμβάνουν παρουσιάσεις-εισηγήσεις των φοιτητών πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Στο colloquium του 1ου εξαμήνου οι εισηγήσεις αφορούν συγκεκριμένα θέματα από το χώρο της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης με έμφαση σε ζητήματα αιχμής και σύγχρονων εξελίξεων. Στο colloquium του 2ου εξαμήνου οι εισηγήσεις αφορούν παρουσίαση και ανάλυση του θέματος που έχει επιλέξει κάθε φοιτητής για την μεταπτυχιακή διατριβή του.