Ομάδες-στόχος

Οι βασικές ομάδες-στόχος στους οποίους απευθύνεται το εν λόγω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι δύο:

Α. Οι επαγγελματίες του χώρου (διοικητικά ή και επιστημονικά στελέχη που δραστηριοποιούνται σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή σε φορείς σχετικούς με ανώτατη εκπαίδευση, όπως π.χ. ΑΔΙΠ, ΕΣΥΠ, αλλά και Υπουργείο Παιδείας) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν και θεωρητικές βάσεις σε θέματα πολιτικής ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και εν γένει να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και τις γνώσεις τους σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς.

Β. νέοι πτυχιούχοι διαφόρων ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο προκειμένου είτε να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία συνεχίζοντας για διδακτορικές σπουδές με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές είτε να αποκτήσουν συναφείς προοπτικές απασχόλησης ως επαγγελματίες του χώρου δεδομένου ότι δημιουργούνται ολοένα και περισσότερες ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη σε νέες δομές και νέους φορείς εντός και εκτός ανωτάτων ιδρυμάτων (π.χ. φορείς κυβερνητικής πολιτικής, φορείς διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας, φορείς εκπαιδευτικού σχεδιασμού, αντίστοιχες αλλά και λοιπές καινοτόμες δομές στο εσωτερικό των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, όπως είναι να γραφεία σταδιοδρομίας, στήριξης της φοίτησης και της διδασκαλίας, κλπ.)