Τα κριτήρια επιλογής

 

Τα αρχικά διοικητικά κριτήρια επιλογής είναι

Α. Η ύπαρξη πτυχίου είτε από ελληνικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης είτε από ξένο ανώτατο ίδρυμα αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Β. Η ύπαρξη πτυχίου αγγλικής επιπέδου Β2.

 Οποιοσδήποτε υποψήφιος δεν καλύπτει τα δύο προηγούμενα κριτήρια αποκλείεται αυτόματα.

 Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μοριοδοτούνται ως εξής:

 

1. Βαθμός πτυχίου

Α1.  Από 5 έως 6: 2 μόρια

Α2.  Από 6 έως 6,49: 3 μόρια

Α3. Από 6,5 έως 7: 4 μόρια

Α4. Από 7 έως 7,49: 5 μόρια

 

Α5. Από 8 έως 8,49: 8 μόρια

Α6. Από 8,5 έως 10: 12 μόρια.

2. Βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με εκπαιδευτική πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική ή ανώτατη εκπαίδευση: Για κάθε μάθημα από 2 μόρια και έως 10 μόρια.

3. Πτυχιακή εργασία: 5 μόρια. Αν είναι σχετική με εκπαιδευτική πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική ή ανώτατη εκπαίδευση: 10 μόρια

4. Πιστοποιημένη ερευνητική εμπειρία: 5 μόρια. Αν είναι σχετική με εκπαιδευτική πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική ή ανώτατη εκπαίδευση: 10 μόρια

5. .Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή συνέδρια με κριτές: 2 μόρια για κάθε εργασία και συνολικά ως 8 μόρια .

6. Εργασιακή εμπειρία σε θέση εργασία που αφορά ιδρύματα ανώτατη εκπαίδευση ή φορείς σχετικούς με την ανώτατη εκπαίδευση ή με την ευρωπαϊκή ένωση: Για κάθε εξάμηνο εργασίας 3 μόρια και ως 30 μόρια.

7. Πρακτική άσκηση σε θέσεις που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση ή την ευρωπαϊκή ένωση: Για κάθε τρίμηνο πρακτικής 2 μόρια και ως 10 μόρια.

8. Αγγλικά πάνω από Β2 ή πτυχίο άλλης γλώσσας:

Αγγλικά C1: 2 μόρια

Αγγλικά C2: 5 μόρια

Άλλη γλώσσα Β2: 3 μόρια

Άλλη γλώσσα C1 και C2: 5 μόρια

9. Συνέντευξη: 20 μόρια