Τα κριτήρια επιλογής

 

Τα αρχικά διοικητικά κριτήρια επιλογής είναι

Α. Η ύπαρξη πτυχίου είτε από ελληνικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης είτε από ξένο ανώτατο ίδρυμα αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Β. Η ύπαρξη πτυχίου αγγλικής επιπέδου Β2.

 Οποιοσδήποτε υποψήφιος δεν καλύπτει τα δύο προηγούμενα κριτήρια αποκλείεται αυτόματα.

 Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μοριοδοτούνται ως εξής:

 

1. Βαθμός πτυχίου

Α1.  Από 5 έως 5,49: 1 μόριο

Α2.  Από 5,5 έως 5,99: 2 μόρια

Α3.  Από 6 έως 6,49: 3 μόρια

Α4. Από 6,5 έως 6,99: 5 μόρια

Α5. Από 7 έως 7,49: 7 μόρια

Α6. Από 7,5 έως 7,99: 9 μόρια

Α7. Από 8 έως 8,49: 12 μόρια

Α8. Από 8,5 έως 10: 15 μόρια.

2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση, την ευρωπαϊκή ένωση ή την εκπαιδευτική πολιτική: 1 μόριο για κάθε μάθημα και έως 3 μόρια συνολικά.

3. Διπλωματική εργασία σχετική με την ανώτατη εκπαίδευση, την ευρωπαϊκή ένωση ή την εκπαιδευτική πολιτική: 5 μόρια.

4. Πιστοποιημένη ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης,  την ευρωπαϊκή ένωση ή την εκπαιδευτική πολιτική (πέραν εκείνης της διπλωματικής εργασίας): 5 μόρια.

5. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή εισηγήσεις σε συνέδρια με κριτές (προεπιλογή εισηγήσεων): 2 μόρια η κάθε δημοσίευση ή εισήγηση και συνολικά ως 6 μόρια.

6. Επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις εργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση ή με αντικείμενο την ευρωπαϊκή ένωση:

Α. Από 6 μήνες ως 3 χρόνια: 5 μόρια

Β. Από 3 χρόνια και μια μέρα έως 5 χρόνια: 10 μόρια

Γ. Από 5 χρόνια και μια μέρα και πάνω: 15 μόρια.

7. Εμπειρία πρακτικής άσκησης (συμπεριλαμβανομένου του placement) στην ανώτατη εκπαίδευση ή σε θέση με αντικείμενο της ευρωπαϊκή ένωση:

Α. Διάρκειας έως 6 μηνών: 3 μόρια

Β. Διάρκειας πάνω από 6 μήνες: 6 μόρια. 

8.  Γλώσσα

Το Β2 στα αγγλικά χρησιμοποιείται ως φίλτρο και δεν μοριοδοτείται.

Από εκεί και πέρα.

Α. Το Γ1 στα αγγλικά: 3 μόρια.

Β. Το Γ2 στα αγγλικά: 6 μόρια.

Γ. Οποιοδήποτε άλλο πτυχίο σε άλλη γλώσσα κάτω από Β2: 1 μόριο.

Δ. Οποιοδήποτε άλλο πτυχίο Β2 σε άλλη γλώσσα: 2 μόρια.

Ε. Οποιοδήποτε άλλο πτυχίο Γ1 σε άλλη γλώσσα: 7 μόρια.

ΣΤ. Οποιοδήποτε άλλο πτυχίο Γ2 σε άλλη γλώσσα: 10 μόρια.