ΦΕΚ Επανίδρυσης
Κανονισμός MAHEP

 

Πληροφορίες

 

Διάρκεια σπουδών

Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων και ακολούθως η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μικρότερο των έξι μηνών και όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής μέχρι δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον διδακτικά εξάμηνα, η δε ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής μέχρι έξι (6) κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον μήνες.

 

 Τόπος διεξαγωγής του ΠΜΣ

Ο τόπος διεξαγωγής του ΠΜΣ είναι η Πάτρα.


Χρόνος διεξαγωγής του ΠΜΣ

Οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις διεξάγονται από Παρασκευή μεσημέρι ως Κυριακή απόγευμα (σε κάποιες περιπτώσεις από Σάββατο πρωί ως Κυριακή απόγευμα) και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.


Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται, σε πρώτη φάση, στους 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές.