Ιστορικό

Το 2009, ιδρύθηκε το ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης (HepNet) στο πλαίσιο προώθησης δημιουργίας διεπιστημονικών δικτύων εντός του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε αυτό σημμετείχαν δύο ομάδες από το ΠΤΔΕ και το ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ήδη από το αρχικό πρωτόκολλο δημιουργίας του Δικτύου υπήρχε πρόβλεψει δημιουργίας ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών πάνω στις πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης.

Το 2011, υπήρξε κομβικής σημασίας στο βαθμό που το Δίκτυο μετατράπηκε σε Διαπανεπιστημιακό με τη συμμετοχή των Πανεπιστημίων Αιγαίου και Πελοποννήσου μέσω της υπογραφής ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των τριών ιδρυμάτων.

Το 2015, θεσμοθετήθηκε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης» με τη συμμετοχή των Τμημάτων ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στα χρόνια λειτουργίας του, το HepNet έχει αναπτύξει σειρά από δραστηριότητες. Ενδεικτικά:

Στην αρχή του 2014, συγκροτήθηκε ομάδα πρωτοβουλίας για την υλοποίηση σχετικής πρόβλεψης του Πρωτοκόλλου για τη δημιουργία ΠΜΣ με αντικείμενο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευση: θεωρία και πράξη».

Η ομάδα πρωτοβουλίας αποτελείτο από τους:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών

  • Γιώργος Σταμέλος, Καθηγητής (Εκπαιδευτική Πολιτική)
  • Γιάννης Καμαριανός, Επίκουρος Καθηγητής (Κοινωνιολογία Εκπαίδευσης)

ως συνεργαζόμενα μέλη συμμετέχουν επίσης τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών:

  • Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής (Ιστορία Εκπαίδευσης)
  • Στάθης Μπάλιας, Αναπληρωτής Καθηγητής (Θεωρίες Δημοκρατίας και Δικαιωμάτων στην Εκπαίδευση)

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου

  • Παναγιώτης Κιμουρτζής, Αναπληρωτής Καθηγητής (Εκπαιδευτική Πολιτική και Ιστορία Εκπαίδευσης)

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

  • Γιούλη Παπαδιαμαντάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια (Εκπαιδευτική Πολιτική)
  • Διονύσης Κλάδης, Ομότιμος Καθηγητής (Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Το έργο της ομάδας πρωτοβουλίας οδήγησε στη θεσμοθέτηση του παρόντος προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Από την ίδρυσή του το MaHep (ΦΕΚ 1338/ 2-7-2015) έχει υποστεί δύο τροποποιήσεις. Το 2018 επανιδρύθηκε (ΦΕΚ 2969/ 24-7-2018) ενώ την τρέχουσα μορφή του την πήρε με το ΦΕΚ 3557/ 8-7-2022.