Διάρκεια σπουδών

Για τη λήψη του ΔΔΠΜΣ απαιτείται η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων ή 60 ECTS. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον εξάμηνα. Μετά το τέλος του 4ου εξαμήνου, ο φοιτητής διαγράφεται οριστικά. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση, ο φοιτητής/τρια μπορεί να ζητήσει αναστολή φοίτησης ως ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Τόπος διεξαγωγής του ΠΜΣ

Το MaHep διεξάγεται εξ αποστάσεως. Οι διαδικασίες εξέτασης γίνονται στην Πάτρα.

Χρόνος διεξαγωγής του ΠΜΣ

Οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις διεξάγονται Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί και μεσημέρι.

Αριθμός εισακτέων

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών μπορεί να είναι ως 100. Κάθε χρόνο, ο αριθμός ορίζεται μετά από απόφαση της Ειδικής Διοικητικής Επιτροπής (ΕΔΕ). To 2022-2023, ο αριθμός ορίστηκε σε 30 φοιτητές.